PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.07.2016 R. DO 24.07.2016 R.

[27.07.2016]

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

1. W dniu 18.07.2016 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, na którym został zaprezentowany Projekt Budowlay.

2. Przygotowywano ostateczną wersję Projektu Budowlanego (rewizja 6).

3. Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi.

4. Branża drogowa: Kontynuowano prace nad wnioskiem o ZRID.

5. Ochrona Środowiska: Wprowadzono uwagi Centrali GDDKiA do Raportu POOŚ i przekazano do zatwierdzenia.

6. Branża sanitarna: Uzyskano Pozwolenia Wodnoprawne dla Odcinka A.