PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.10.2018 DO 04.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie oznakowania poziomego
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • humusowanie skarp
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym – ustawienie obrzeży
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • nasadzenie drzew i krzewów
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • rozłożenie agrowłókniny na rondzie
 • ułożenie płyt YOMB w zbiorniku
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 w części osadnikowej zbiornika
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych
 • rozbiórka najazdu na trasę główną
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • wykonanie warstwy odcinającej
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • rozbiórka drogi technologicznej
 • wykonanie nasypu

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • umocnienie stożka

WD-1a :

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • prace na kapach chodnikowych – skrzydełka
 • wykonanie betonu wyrównawczego nadbudów murów oporowych
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych
 • prace wykończeniowe

WE-3 :

 • montaż korytek odwodnieniowych

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-6:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • montaż schodów skarpowych

WE-7.1:

 • montaż deski gzymsowej - kapa zewnętrzna

M-7.2:

 • betonowanie kap za dylatacją
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • montaż desek gzymsowych

WE-8:

 • betonowanie kap za dylatacją

PZ-9:

 • montaż schodów skarpowych

WE-10:

 • umocnienie stożków
 • wykonanie odwodnienia izolacji pomostu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż opraw na słupach
 • budowa kanału teletechnicznego
 • wykonanie odwodnienia liniowego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • wykonanie obruku wlotów i kanalizacji na skarpę