PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.11.2018 DO 11.11.2018

TYDZIEŃ 45 od 05.11.2018 do 11.11.2018

13.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA na obiektach mostowych
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • humusowanie pasa rozdziału, skarp
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • obrukowanie przepustów żelbetowych
 • wykonanie poboczy
 • uszczelnienie rowu geomembraną
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • wykonanie zjazdu do zbiornika z płyt YOMB
 • wykonanie wlotu do ścieku skarpowego
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • ułożenie płyt YOMB w zbiorniku
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 w części osadnikowej zbiornika
 • rozłożenie agrowłókniny na rondzie
 • rozbiórka drogi istniejącej
 • ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie oznakowania poziomego
 • rozbiórka najazdu na trasę główną
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie makroniwelacji
 • wykonanie warstwy odcinającej
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • rozbiórka drogi technologicznej

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • prace przygotowawcze pod wykonanie przeciwspadków
 • wykonanie hydrofobizacji obiektu
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna
 • ułożenie żywicy na końcówkach kap chodnikowych

WD-1a :

 • przygotowanie kap do betonowania
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • przygotowanie powierzchni pod żywicę kap chodnikowych – śrutowanie
 • montaż ścieków przykrawężnikowych
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca
 • betonowanie kap chodnikowych – skrzydełka
 • betonowanie nadbudów murów oporowych – etap I
 • montaż zbrojenia nadbudów murów oporowych
 • wykonanie odwodnienia izolacji pomostu – drenażu
 • szalowanie nadbudów murów oporowych
 • położenie żywicy na kapach chodnikowych

WD-2 :

 • prace wykończeniowe

WE-3 :

 • wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna
 • montaż taśmy dylatacyjnej pionowej
 • profilowanie skarp

WD-4 :

 • prace wykończeniowe

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-6:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna
 • montaż schodów skarpowych
 • ułożenie żywicy na kapach chodnikowych

WE-7.1:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • uciąglenie nawierzchni
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca
 • ułożenie żywicy na kapach chodnikowych

M-7.2:

 • ułożenie żywicy na końcówkach kapach chodnikowych i nadbudowach murów oporowych
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • umocnienie podstaw murów przy M3 M4
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca

WE-8:

 • montaż wpustów
 • montaż saczków
 • odwodnienie izolacji pomostu
 • ułożenie żywicy na kapach chodnikowych
 • montaż krawężnika betonowego
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna

PZ-9:

 • wykonanie odwodnienia izolacji pomostu
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca
 • montaż sączków
 • uciąglenie nawierzchni
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna

WE-10:

 • montaż sączków
 • wykonanie odwodnienia izolacji pomostu
 • umocnienie stożków
 • montaż krawężników betonowych przy podporach
 • uciąglenie nawierzchni
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca

Przepust w km 1+901,50 DD-04:

 • prace wykończeniowe

Przepust w km 3+300:

 • prace wykończeniowe

ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż opraw na słupach
 • montaż fundamentów słupów oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • wykonanie obruku wlotów z kanalizacji na skarpę