PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.11.2018 DO 18.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 

ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • obróbki wpustów deszczowych przy ścieku trójkątnym betonem C30/37
 • wzmocnienie skarp za pomocą geosiatki
 • humusowanie skarp
 • wykonanie rowu stokowego RS-1
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • nasadzenie drzew i krzewów
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie nasypów
 • ekrany akustyczne E-1, E-2, E-3, E-4 - osadzenie podwalin betonowych i osadzenie paneli  
 • ekrany przeciwolśnieniowe Epo-3, Epo-4 - zakończenie wykonywania głowic i słupów
 • montaż barier energochłonnych
 • ogrodzenie drogowe - ustawianie słupków i montaż siatki
 • rozbiórka najazdu na trasę główną
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • wykonanie nasypu na poboczach
 • poprawa skarp
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA
 • wykonanie makroniwelacji
 • roboty przygotowawcze przed wykonaniem oznakowania poziomego
 • ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie nawierzchni żwirowej

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • kosmetyka betonu podpór
 • wykonanie przewodów odpływowych i zbiorczych
 • montaż taśmy dylatacyjnej między przyczółkami
 • montaż balustrad na nadbudowach

WD-1a :

 • prace porządkowe
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż ścieków przykrawężnikowych
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach
 • betonowanie nadbudów murów oporowych – etap II
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M2 – etap II
 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych

WD-2 :

 • prace wykończeniowe

WE-3 :

 • umocnienie stożka

WD-4 :

 • prace wykończeniowe

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-6:

 • profilowanie terenu pod obiektem

WE-7.1:

 • montaż kotew pod ekrany
 • zbrojenie kap chodnikowych za obiektem
 • montaż krawężników na kapach chodnikowych za obiektem
 • betonowanie kap chodnikowych za obiektem
 • odwodnienie izolacji pomostu
 • montaż krawężnika betonowego

M-7.2:

 • montaż kotew pod ekrany
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • montaż wpustów
 • umocnienie podstaw murów przy M3 M4
 • zbrojenie nadbudowy muru oporowego M1 – etap III
 • betonowanie kap chodnikowych za obiektem
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M1 – etap III
 • montaż krawężników na kapach chodnikowych za obiektem
 • montaż barier
 • montaż krawężników na nadbudowie muru oporowego M1
 • zbrojenie kap chodnikowych za obiektem
 • odwodnienie izolacji pomostu
 • montaż krawężnika betonowego

PZ-9:

 • profilowanie stożków
 • montaż obrzeży przy schodach skarpowych
 • montaż balustrad na nadbudowie

WE-10:

 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna
 • Przepust w km 1+901,50 DD-04:
 • montaż balustrad

Przepust w km 3+300:

 • montaż balustrad

Przepust w km 10+246:

 • montaż balustrad

Przepust w km 10+346:

 • montaż balustrad

Przepust w km 10+546:

 • montaż balustrad

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż opraw na słupach oświetleniowych
 • wykonanie zasilania pompowni
 • budowa kanału teletechnicznego
 • wykonania odwodnienia liniowego
 • budowa studni Dn 1200
 • wykonanie obruku wlotów z kanalizacji na skarpę
 • budowa przegrody szczelnej blokującej odpływ Dn 300-800
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP200
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP300