PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 19.11.2018 DO 25.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 

ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • ogrodzenie drogowe - ustawianie słupków i montaż siatki
 • humusowanie skarp
 • wzmocnienie skarp za pomocą geosiatki wraz z humusowaniem
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • obrukowanie rowu kamieniem polnym
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • rozbiórka istniejącej drogi i objazdu przy WD-4
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • wykonanie wyspy dzielącej
 • układanie krawężnika okalającego
 • wykonanie wlotu do ścieku skarpowego
 • wykonanie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie warstwy podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • ekrany akustyczne E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 - osadzenie podwalin betonowych i osadzenie paneli
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG - S61
 • ustawianie balustrad na WD-5
 • wykonanie nasypu na poboczach
 • poprawa skarp
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA
 • rozbiórka najazdu na trasę główną
 • umocnienie rowu
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • wykonanie nasypów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • kosmetyka betonu na obiekcie
 • wykonanie przewodów odpływowych i zbiorczych

WD-1a :

 • prace porządkowe
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M3 M4– etap II
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M3 M4 – etap II
 • szalowanie nadbudów M3 M4 – etap II
 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych

WE-3 :

 • umocnienie stożka

WD-5:

 • zabezpieczenie szczelin przy murach oporowych

PZ-6:

 • montaż taśmy dylatacyjnej
 • umocnienie stożków

WE-7.1:

 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych
 • wykonanie nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna

M-7.2:

 • wykonanie nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • umocnienie podstaw muru oporowego M2
 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych
 • montaż ścieku przy murze M3 M4

WE-8:

 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienie stożków
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-9:

 • umocnienie stożków

WE-10:

 • umocnienie stożków

Przepust w km 1+901,50 DD-04:

 • prace wykończeniowe

Przepust w km 3+300:

 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+246:

 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+346:

 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+546:

 • prace wykończeniowe

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż opraw na słupach oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • budowa studni Dn 1200
 • budowa przegrody szczelnej blokującej odpływ Dn 300-800
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP300