PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.08.2016 DO 21.08.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

 Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B

1. Branża drogowa: 

 • Przygotowano przekroje poprzeczne drogi ekspresowej S61 na całej długości trasy wraz z przekazaniem do Inżyniera w wersji elektonicznej;
 • Trwały prace nad przekrojami normalnymi trasy głównej i pozostałych dróg - określano grubości humusu na skarpach i w pasie rozdziału;
 • Uszczegółowiono prace nad przekrojami podłużnymi trasy głównej i pozostałych dróg: naniesienie ścieków przykrawędziowych po prawej stronie jezdni DG102026 od km 0+693.9 do km 0+785.5 oraz od km 0+841.6 do km 0+931.5, oraz naniesienie ścieków przykrawędziowych DG 166505B po stronie lewej od km 0+028 do km 0+114.00;
 • Modelowano 3D części dróg poprzecznych i dojazdowych (do wykonania przekrojów poprzecznych): droga gminna nr 102026B od km 0+000 do 1+294.28; droga gminna nr 166505B od km 0+000 do km 0+151.51;
 • Korekty wysokościowe połączeń dróg DD-02 i DD-04 w km 0+532.35 oraz DD-03 w km 1+045.00;
 • Korekty wysokościowe połączeń z DD-04 i DD-05 w km 0+018 oraz z DD-07 i DD-06 w km 121.9.

2. Brana mostowa:

 • Kontynuowano wykonanie rysunków geometrii ustrojów niosących (WE-1, WD-1a, WE-3, PZ-12);
 • Kontynuowano wykonanie rysunków gometrii podpór(WE-1, WD-1a, PZ-6);
 • Kontynuowano wykonanie tras kabli sprężających (WE-1 i WD-1a)
 • Kontynuowano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do Projektu Wykonawczego dla wszystkich obiektów.

3. Ochrona Środowiska: Kotynuowano Projekt Wykonawczy ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna:

 • Kontynuowano prace na Projektami Wykonawczymi kolizji średniego i niskiego napięcia (przebudowa urządzeń nn i sn);
 • Przygotowywano Projekt Wykonawczy zasilania (schematy złącz kablowych, tabele montażowe) oraz oświetlenia (schematy szaf oświetleniowych, tabele montażowe).

5. Branża teletechniczna: trwały prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych Orange (kolizja T-1, T-2, T-3 - mapy i schematy) oraz SSPW (kolizja T-3, T-8 - mapy i schematy).

6. Branża sanitarna: 

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji sanitarnych (KS1-KS2) i wodociągowych (PW1-PW6)
 • Uszczegółowiano profile wodociągowe PW5 i kanalizacji sanitarnej KS-2;
 • Rozpoczęto prace nad połączeniem odwodnienia drogowego i odwodnienia mostowego przy obiekcie PZ-6 dla obu jezdni w zakresie odwodnienia liniowego oraz szczegółów;
 • Dopracowywano części rysunkowe PW - profile kan. deszczowej kolektorów od 1 - do 11.
 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża trasy głównej.
7. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.