PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.11.2018 DO 02.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • umocnienie rowu kamieniem polnym
 • umocnienie dna rowu (wylot ze ścieku skarpowego)
 • wykonanie rowu stokowego
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • humusowanie skarp
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • rozbiórka drogi istniejącej
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na pcp 1:4
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • wykonanie nasypu
 • ekrany akustyczne E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 - osadzenie podwalin betonowych, osadzenie paneli i wstawienie słupków na obiektach
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG - S61
 • ustawianie balustrad na WD-5
 • wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
 • roboty przygotowawcze do malowania oznakowania poziomego
 • ogrodzenie drogowe - ustawianie słupków i montaż siatki
 • wykonanie rowu stokowego RS-1
 • humusowanie i profilowanie pasa dzielącego
 • wzmocnienie skarp nasypu geosiatką z zahumusowaniem
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • profilowanie rowów poprzecznych
 • rozbiórka drogi technologicznej/ wykonanie nasypu
 • wywóz nadmiaru humusu
 • wykonanie rowu umocnionego elementami betonowymi

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • kosmetyka obiektu

WD-1a :

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • próbne obciążenie obiektu
 • spoinowanie desek gzymsowych

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11

PZ-6:

 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienie stożków

WE-7.1:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych przyczółków
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż słupów ekranu przeciwolśnieniowego

M-7.2:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienie podstaw muru oporowego M1 M4
 • demontaż mostu tymczasowego
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11
 • próbne obciążenie obiektu
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych przyczółków
 • montaż ścieku przy murze M1 M2 M3 M4
 • montaż słupów ekranu przeciwolśnieniowego

WE-8:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • umocnienie stożków
 • montaż schodów skarpowych

PZ-9:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11

WE-10:

 • przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między murem a przyczółkiem

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
 • montaż fundamentów oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • wykonanie obruku rowu/wyloty z kanalizacji
 • uzupełnienie brakujących zwieńczeń
 • montaż wpustów kanalizacyjnych
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP200