PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 03.12.2018 DO 09.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • humusowanie skarp
 • wykonanie rowu stokowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • montaż płotków naprowadzających dla płazów przy ogrodzeniu
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wzmocnienie skarp nasypu geosiatką z zahumusowaniem
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
 • zamulanie kostki kamiennej 9/11 na pcp 1:4
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2
 • ustawienie obrzeża betonowego 8x30
 • wykonanie nawierzchni żwirowej
 • ekrany akustyczne E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 - osadzenie podwalin betonowych, osadzenie paneli i wstawienie słupków na obiektach
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG - S61
 • ustawianie balustrad na WD-5
 • wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
 • ogrodzenie drogowe -  montaż siatki
 • umocnienie dna rowu (wylot ze ścieku skarpowego)
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • humusowanie i profilowanie pasa dzielącego
 • rozbiórka drogi technologicznej
 • wykonanie rowu umocnionego elementami betonowymi
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • montaż oświetlenia
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11

WD-1a :

 • hydrofobizacja obiektu
 • przeciwspadki z asfaltu lanego SMA 11

WD-5:

 • hydrofobizacja obiektu

PZ-6:

 • hydrofobizacja obiektu

WE-7.1:

 • hydrofobizacja obiektu
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż krawężnika betonowego

M-7.2:

 • hydrofobizacja obiektu
 • umocnienie podstaw murów
 • demontaż mostu tymczasowego
 • umocnienie stożków
 • montaż krawężnika betonowego

WE-8:

 • hydrofobizacja obiektu
 • umocnienie stożków
 • montaż reperów 

PZ-9:

 • hydrofobizacja obiektu
 • montaż reperów

WE-10:

 • hydrofobizacja obiektu
 • montaż reperów
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych przyczółka

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • prace wykończeniowe przy studniach kanału technologicznego
 • montaż stacji METEO
 • montaż krat na wylotach z kanalizacji
 • wykonanie obruku rowu/wyloty z kanalizacji
 • montaż krat na przegrodach szczelnych