PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.12.2017 R. DO 17.12.2017R.

18.12.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
  • wykonanie nasypów
  • wykonanie podbudowy C8/10
  • wykonanie drogi technologicznej
  • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
  • wykonanie przepustów PEHD fi400
  • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 w części osadnikowe
  • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • szalowanie płyty ustroju nośnego JP
 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JL II etap
 • wciąganie kabli sprężających
 • szalowanie ustroju nośnego JL II etap

WD-1a

 • wykop pod fundament P1
 • beton niekonstrukcyjny fundamentu P1 P2

WD-2:

 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2
 • betonowanie drenażu

WE-3:

 • rozszalowanie płyty przejściowej P1 JL JP etap III
 • izolacja cienka płyt przejściowych P1 P2 JL JP

WD-5:

 • Betonowanie ustroju nośnego
 • montaż drobnych elementów stalowych

PZ-6:

 • prace porządkowe
 • rozszalowanie korpusu P4 JP
 • wyciąganie ścianek szczelnych P1 JP, F2 JP
 • przygotowanie podłoża pod oczep F3 JP
 • zasypka fundamentu P4

WE-7.1:

 • demontaż deskowania korpusu P2 JP
 • prace porządkowe
 • zbrojenie stalą skrzydła P2 JL JP

M-7.2:

 • przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych
 • montaż belek prefabrykowanych
 • betonowanie korpusu P3 JP
 • rozszalowanie korpusu P1 JP
 • szalowanie skrzydła P3 JL
 • zbrojenie stalą skrzydła P3 JL

WE-8:

 • szalowanie ustroju nośnego – montaż wież
 • betonowanie ciosów P1 JP, P2 JP, P2 JL
 • szalowanie ustroju nośnego

PZ-9:

 • betonowanie fundamentów P1 P2 JP
 • zbrojenie stalą fundamentu P1 P2 JP
 • zbrojenie stalą podpory P1 JL

WE-10:

 • rozszalowanie ustroju nośnego

WD-11:

 • zasypka przyczółka
 • zasypka muru oporowego
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Przepust w km 10+246:

 • montaż prefabrykatów

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu
 • wzmocnienie strefy przejścia

 

ROBOTY BRANŻOWE na odcinku A:

 

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400
 • studnia Dn1200