PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 10.12.2018 DO 16.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • nasadzenie drzew
 • wykonanie narzutu kamiennego
 • ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
 • humusowanie skarp
 • wzmocnienie skarp nasypu geosiatką z zahumusowaniem
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x30 i 15x22
 • zamulanie kostki kamiennej 9/11 na pcp 1:4
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2
 • wykonanie podbudowy z betonu C16/20
 • ekrany akustyczne E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 - osadzenie podwalin betonowych, osadzenie paneli i wstawienie słupków na obiektach
 • ekrany przeciwolśnieniowe Epo-1, Epo-2, Epo-3 – osadzenie paneli drewnianych
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG - S61, WE-8, WE-3 i WD-5
 • ogrodzenie drogowe -  montaż słupków
 • wykonanie umocnienia na połączeniu rowu
 • wykonanie ścieku korytkowego z elementów D8 w pasie dzielącym
 • wykonanie rowu umocnionego elementami betonowymi
 • wykonanie poboczy C50/30
 • wykonanie wylotu do ścieku skarpowego
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • rozbiórka drogi technologicznej
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • profilowanie rowów
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych
 • montaż repera stałego

WD-1a :

 • prace porządkowe
 • demontaż szalunków nadbudów murów oporowych
 • układanie schodów skarpowych
 • montaż kotew pod bariery energochłonne

WE-3:

 • montaż repera stałego
 • umocnienie dna rowu
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych

WD-5:

 • zasypka stożków

WE-7.1:

 • montaż reperów
 • umocnienie stożków
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

M-7.2:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • umocnienie stożków
 • umocnienie podstaw muru oporowego M1
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych
 • montaż kotew pod bariery energochłonne nadbudowy muru M3

WE-8:

 • montaż balustrad nadbudów murów oporowych
 • montaż ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych

PZ-9:

 • montaż balustrad schodów
 • umocnienie skarp
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
 • wykonanie zasilania SO2
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż przegrody szczelnej
 • wykonanie obruku rowu/wyloty z kanalizacji