PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 17.12.2018 DO 23.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny
 • wykonanie narzutu kamiennego
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
 • wykonanie wylotu do ścieku skarpowego
 • ogrodzenie drogowe -  montaż słupków
 • umocnienie płytami betonowymi przy przepustach PEHD
 • humusowanie skarp
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych na drogach serwisowych
 • ekrany przeciwolśnieniowe Epo-1, Epo-2, Epo-3, Epo-4, Epo-5, Epo-6 – montaż paneli
 • obróbka włazów ażurowych kostką betonową w pasie rozdziału
 • odmulanie rowów

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • profilowanie rowów
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych

WD-1a :

 • kosmetyka betonu
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż barier
 • umocnienie skarp

WE-3:

 • umocnienie dna rowu

WD-5:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych

PZ-6:

 • umocnienie stożków skarpowych
 • montaż reperów

WE-7.1:

 • montaż reperów
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych
 • profilowanie rowów

M-7.2:

 • montaż reperów
 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych murów oporowych

WE-8:

 • prace wykończeniowe

PZ-9:

 • prace wykończeniowe
 • umocnienie rowów
 • montaż balustrad na schodach

WE-10:

 • montaż balustrad na schodach

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych i opraw
 • montaż fundamentów oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż krat na wylotach z kanalizacji
 • wykonanie obruku rowu/wyloty z kanalizacji
 • uzupełnienie zwieńczeń na studniach
 • montaż krat na przegrodach szczelnych