PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 03.10.2016 DO 09.10.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Branża drogowa:

 • kontynuowano prace nad przekrojami poprzecznymi (drogi poprzeczne i drogi DD) i podłużnymi (trasa główna i pozostałe drogi)
 • opracowywano wykazy i pomiary dla trasy głównej S61, dróg DD i poprzecznych, a także dla zbiorników, zjazdów oraz węzłów
 • wykonywano wykazy wypustów, krawężników, barier, oznakowania, umocnień rowów dla S61, dróg poprzecznych, węzłów i dróg DD.

 

2. Branża mostowa: 

 • kontynuowano prace nad rysunkami geometrii: ustroju niosącego WD-11; konstrukcji WE-10; podpór: M-7.2 i WD-11;
 • wykonano rysunki ogólne murów oporowych PZ-9, WE-10, WD-11, PZ-12, WE-13;
 • wykonano zbrojenia ustroju niosącego i kap chodnikowych dla PZ-12 i WE-13;
 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

3. Ochrona Środowiska: kontynuowano prace dla PW ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna: kontynuowano prace dla PW kolizji śrdniego i niskiego napięcia, a także rozpoczęto prace nad opracowaniem przedmiarów. 

5. Branża teletechniczna:

 • kontynuowano prace nad PW kolizji sieci Orange;
 • kontynuowano prace nad projektem kanału techologicznego;

6. Branża Sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad PW kolizji wodociągowych;
 • kontynuowano prace nad opisami technicznymi i przedmiarami;
 • kontynuowano prace dla opracowania szczegółów branży sanitarnej;

7. Branża geotechniczna:

 • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża, a także kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

 

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

9. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.