PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 10.10.2016 DO 16.10.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Przekazano Inżynierowi do zatwierdzenia STWiORB M-13.01.00 Beton Konstrukcyjny oraz M-13.02.01 Beton klasy poniżej C20/25.

2. Branża drogowa:

 • kontynuowano prace nad przekrojami podłużnymi (trasa główna i pozostałe drogi);
 • kontynuowano prace nad przygotowaniem przedmiarów i wykazów drogowych;
 • wykonywano obliczenia robót ziemnych i wykazów;
 • wykonywano wykazy elementów PSOR, robót ziemnych i obliczeń robót ziemnych dla zbiorników;
 • prowadzono prace nad szczegółami drogowymi, a także na STWiORB.

3. Branża mostowa: 

 • prowadzono prace nad wykonaniem rysunku konstrukcji stalowej WD-4
 • kontynuowano prace nad rysunkami geometrii: konstrukcji płyty WE-8; podpór: M-7.2;
 • wykonano rysunki ogólne murów oporowych PZ-9, WE-10, WD-11, PZ-12, WE-13;
 • prowadzono prace nad wykonaniem przedmiarów robót PZ-12 i WE-13;
 • prowadzono prace nad wykonaniem katalogu Elementów Powtarzalnych (KEP) dla Odc B;
 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

4. Ochrona Środowiska: Prace nad wyjaśnieniem do RDOŚ.

5. Branża elektryczna: kontynuowano prace dla PW kolizji śrdniego i niskiego napięcia i przedmiarów.

6. Branża teletechniczna:kontynuowano prace nad projektem kanału techologicznego oraz przygotowywano przedmiary

7. Branża Sanitarna:Kontynuowano prace nad PW kolizji wodociągowych oraz nad przedmiarami;

8. Branża geotechniczna:

 • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża, a także kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych;
 • Prowadzono prace nad schematem zabezpieczenia podstawy oraz fundamentu muru oporowego, a także zabezpieczenia skarp nasypu.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

10 Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.