PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 17.10.2016 DO 23.10.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad STWiORB.

2. Branża drogowa:

 • kontynuowano prace nad przekrojami podłużnymi (trasa główna i pozostałe drogi);
 • kontynuowano prace nad przygotowaniem przedmiarów i wykazów drogowych;
 • Kontynuowano wykonanie obliczenń robót ziemnych i wykazów;
 • wykonywano wykazy elementów PSOR, robót ziemnych i obliczeń robót ziemnych dla zbiorników;
 • wprowadzano korekty wyglądu wykazu zjazdów dla dróg poprzecznych DP, DK nr 8, DW nr 652, 653, 655 i dróg gminnych 102026B, 101270B;
 • prowadzono prace nad szczegółami drogowymi

3. Branża mostowa: 

 • prowadzono prace nad wykonaniem rysunku zbrojenia: płyty, kap chodnikowych, płyt przejściowych WD-4 i fundamentu przyczółka P1 i P4 PZ-6;
 • Kontynuowano prace nad wykonaniem katalogu Elementów Powtarzalnych (KEP); 
 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

4. Ochrona Środowiska: Prace nad wyjaśnieniem do RDOŚ.

5. Branża elektryczna:

 • kontynuowano prace dla PW kolizji śrdniego i niskiego napięcia i przedmiarów;
 • Prowadzono prace nad oświetleniem drogowym.

6. Branża teletechniczna: kontynuowano prace nad przedmiarami; wprowadzano korekty do Projektu Wykonawczego.

7. Branża Sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami;

8. Branża geotechniczna:

 • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża;
 • Prowadzono prace nad schematem zabezpieczenia podstawy oraz fundamentu muru oporowego, a także zabezpieczenia skarp nasypu.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

10 Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.