PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 24.10.2016 DO 30.10.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad STWiORB.

2. Branża drogowa:

  • kontynuowano prace nad przygotowaniem przedmiarów i wykazów drogowych;
  • Kontynuowano wykonanie obliczeń robót ziemnych i wykazów;
  • wykonywano wykazy elementów PSOR;
  • prowadzono prace nad szczegółami drogowymi

3. Branża mostowa: 

  • prowadzono prace nad wykonaniem rysunku zbrojenia: ustroju niosącego, kap chodnikowych, płyt przejściowych dla obiektów inżynierskich WD-5 i WD-11 oraz ustroju niosącego dla obiektu WE-13,
  • prowadzono prace nad wykonaniem rysunku zbrojenia: płyty, kap chodnikowych, płyt przejściowych dla obiektu WD-4;
  • kontynuowano prace nad rysunkiem zbrojenia fundamentu przyczółka P1 i P4 obiektu PZ-6 
  • Kontynuowano prace nad wykonaniem katalogu Elementów Powtarzalnych (KEP); 
  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

4. Ochrona Środowiska: Zożono wyjaśnienie ze względu na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

5. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad oświtleniem drogowym oraz nad przedmiarami. 

6. Branża teletechniczna: kontynuowano prace nad przedmiarami; wprowadzano korekty do Projektu Wykonawczego.

7. Branża Sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami;

8. Branża geotechniczna:

  • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia skarp.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

10 Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.