PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 31.10.2016 DO 06.11.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

  • kontynuowano prace nad przygotowaniem przedmiarów i wykazów drogowych;
  • prowadzono prace nad projektami przepustów i opracowaniem wykazów dla nich;
  • prowadzono prace nad szczegółami drogowymi.

4. Branża mostowa: 

  • prowadzono prace dla zbrojenia fundamentu przyczółka obiektów inżynierskich WD-2 i WD-1a
  • prowadzono prace dla zbrojenia fundamentu filara i przyczółka dla obiktu inżynierskiego PZ-6; 
  • Kontynuowano prace nad wykonaniem katalogu Elementów Powtarzalnych (KEP); 
  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

5. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad oświtleniem drogowym oraz nad przedmiarami. 

6. Branża teletechniczna: kontynuowano prace nad przedmiarami;trwają prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.

7. Branża Sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami;

8. Branża geotechniczna: kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia skarp.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

10 Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.