PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.11.2016 DO 27.11.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

  • kontynuowano prace nad materiałami do tyczenia wraz z przekazaniem do weryfikacji;
  • kontynuowano prace nad projektami przepustów i opracowaniem wykazów dla nich;
  • kontynuowano prace nad szczegółami drogowymi oraz katalogiem elementów powtarzalnych.

4. Branża mostowa: 

  • kontynuowano prace nad zbrojeniem konstrukcji WE-3 i PZ-9;
  • wykonywano przedmiary robót dla obiektów WD-1a, WD-2, WD-4, WD-5, WD-11;
  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczego dla ww. obiektów;
  • kontynuowano prace nad Katalogiem Elementów Powtarzalnych (KEP).

5. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad przedmiarami, wprowadzano uwagi Inżyniera w zakresie przebudów elektroenergetycznych (nn i SN).  

6. Branża teletechniczna, geotechniczna i sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami.

7. Zatwierdzono Tom V/2, V/3 oraz Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp.

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

9. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.