PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 28.11.2016 DO 04.12.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

  • przygotowywano stanowisko i odpowiedź dla UW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (podziały);
  • kontynuowano prace nad opisem technicznym do Projektu Wykonawczego
  • kontynuowano prace nad katalogiem elementów powtarzalnych.

4. Branża mostowa: 

  • wykonywano przedmiary robót dla obiektów M-7.2, WE-8 oraz przepustów;
  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczego dla ww. obiektów;

5. Ochrona Środowiska: prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym zieleni, STWiORB i przedmiarami;

6. Branża elektryczna:

  • uzgodniono Projekt Wykonawczy kolizji nn-0,4 kV i SN-20 kV, 
  • kontynuowano prace nad przedmiarami.  

7. Branża teletechniczna:

  • kontynuowano prace nad przedmiarami;
  • wprowadzano zmiany w Projekcie Wykonawczym Tom IV/1 przebudowa sieci ORANGE.

8. Branża geotechniczna i sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

10. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.