PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.12.2016 DO 11.12.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

  • kontynuowano przygotowanie stanowiska i odpowiedź dla UW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (podziały);
  • kontynuowano prace nad opisem technicznym do Projektu Wykonawczego
  • kontynuowano prace nad katalogiem elementów powtarzalnych.

4. Branża mostowa: 

  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczego
  • Uzyskano zatwierdzenie Inżyniera Kontraktu dla Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M-13.01.00 i M-13.02.01

5. Ochrona Środowiska: prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym zieleni, STWiORB i przedmiarami;

6. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad przedmiarami.  

7. Branża teletechniczna:

  • kontynuowano prace nad przedmiarami;
  • Przekazanie Projektu Wykonawczego przebudowy sieci Orange do uzgodnień z Gestorem.

8. Branża sanitarna:

  • kontynuowano prace nad przedmiarami;
  • uzyskano zatwierdzenie Projektu Wykonawczego dla Tomu VIII (Przełożenie koryta rz. Czarna Hańcza).

9. Branża geotechniczna: kontynuowano prace nad przedmiarami.

10. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

11. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.