PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.12.2016 DO 18.12.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

 • kontynuowano przygotowanie stanowiska i odpowiedź dla UW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (podziały);
 • kontynuowano prace nad opisem technicznym do Projektu Wykonawczego;
 • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży drogowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB;
 • kontynuowano prace nad katalogiem elementów powtarzalnych.

4. Branża mostowa: 

 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczego;
 • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży mostowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

5. Ochrona Środowiska:

 

 • prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym zieleni, STWiORB i przedmiarami;
 • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW zieleni oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB;
 • przygotowywano odpowiedzi dla osób  fizycznych na uwagi do raportu RDOŚ (konsultacje społeczne).

 

6. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad przedmiarami, a także analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży elektrycznej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

7. Branża teletechniczna:

 • kontynuowano prace nad przedmiarami;
 • wprowadzono zmiany w PW Tom IV/1 przebudowa sieci Orange i IV/3 przebudowa sieci SSPW.

8. Branża sanitarna:

 • kontynuowano prace nad przedmiarami;
 • uzyskano zatwierdzenie Projektu Wykonawczego dla Tomu V/1.1 i V/1.2 (kanalizacja deszczowa);
 • uzyskano zatwierdzenie do STWiORB wraz z korektą i wprowadzeniem uwag. 

9.  W dniach 12-16.12.2016 r Wykonawca przeprowadził inwentaryzację stanu istniejącego wytypowanych zabudowań zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

10. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

11. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.