PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.01.2016 R. DO 15.01.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:


1. Kontynuowano prowadzenie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wyskokościowych;

2. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych ;

3. Branża drogowa:

-        Kontynuowano aktualizację planu sytuacyjnego o najnowsze rozwiązania rzutów obiektów inżynierskich;

-        Prowadzono prace nad rozstawieniem wpustów drogowych na trasie głównej w obszarach obiektów mostowych;

-        Kontynuowano prace dla przygotowania materiałów do uzgodnienia Projektu Stałej Organizacji Ruchu i Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

4. Branża mostowa:

-        Zakończono prace nad rysunkami ogólnymi obiektów: WD-2, WD-4, WD-5, PZ-6, WE-7.1, WE-8, WE-10, WD-11;

-        Opracowywano rysunki ogólne wraz z obliczeniami dla obiektów i przepustów inżynierskich;

-        Rozpoczęcie prac nad opisami technicznymi

5. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

6. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

7. Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

8. Opracowywano projekt usunięcia kolizji sieci energetycznych z wodociągiem;

9. Rozpoczęto projektowanie przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;

10. Rozpoczęto prace w zakresie odwodnienia w rejonie obiektów M-7.1 i M-7.2 nad rzeką Czarna Hańcza; 

11. Kontynuowano obliczenia zbiorników retencyjnych;

12. Przystąpiono do opracowania profili podłużnych kanalizacji deszczowej;

13. Kontynuowano opracowanie projektu przebudowy wodociągu na odc. B;

14. Przygotowywano materiały do wystąpienia do WZMiUW w celu uzyskania zgody na lokalizację wylotów kanalizacji do rz. Czarna Hańcza oraz odprowadzenia nimi wód opadowych.