PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.01.2016 R. DO 22.01.2016 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;

2. Rozpoczęto prace nad uzgodnieniem styku odcinka B Obwodnicy Suwałk z odcinkiem Suwałki-Budzisko (realizowany przez TRAKT);

3. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych;

4. Branża drogowa:

-        Kontynuowano wprowadzanie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

-        Kontynuowano aktualizację planu sytuacyjnego o najnowsze rozwiązania rzutów obiektów inżynierskich;

-        Kontynuowano prace dla przygotowania materiałów do uzgodnienia Projektu Stałej Organizacji Ruchu i Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

-        Rozstawiono wpusty drogowe na trasie głównej;

-        Przeprowadzono ponowną analizę i modyfikację pasów drogowych wyodrębnionych z linii rozgraniczających obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 w celu późniejszego ich przekazania odpowiednim zarządcom dróg;

5. Branża mostowa:

-        Przygotowanie materiałów do uzgodnień z ZLK w Białymstoku dla obiektów WE-1 i WD-1a;

-        Kontynuacja opracowań rysunków ogólnych obiektów inżynierskich, przepustów oraz opisów technicznych;

-        Rozpoczęto prace na rysunkiem geometrii obiektu WE-3;

-        Wykonano prace nad zmianą schematu statycznego obiektu PZ-6 na ramownicowy; obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe oraz obliczenia posadowienia dla ww. schematu;

6. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

7. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

8. Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

9. Kontynuowano opracowanie projektu usunięcia kolizji sieci energetycznych;

10. Kontynuacja prac projektowych dla przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;

11. Rozpoczęto prace projektowe dla kanału technologicznego;

12. Kontynuowano  prace w zakresie odwodnienia w rejonie obiektów M-7.1 i M-7.2 nad rzeką Czarna Hańcza; 

13. Kontynuowano prac nad zbiornikami retencyjnymi;

14. Kontynuowano prace związane z opracowaniem profili podłużnych kanalizacji deszczowej;

15. Ustalono trasę przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych dostosowanych do rozwiązań drogowych;

16. Przygotowywano materiały do wystąpienia do WZMiUW w celu uzyskania zgody na lokalizację wylotów kanalizacji do rz. Czarna Hańcza oraz odprowadzenia nimi wód opadowych;

17. Przygotowywano materiały do wystąpienia do PWiK w Suwałkach w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód istniejących kanalizacji na ul. Reja.