PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.01.2016 R. DO 29.01.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:


1. Złożono do opinii Inżyniera Kontaktu i Zamawiającego Projekt Stałej Organizacji Ruchu i Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem;

2. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych;

3. Trwały prace nad uzgodnieniem styku odcinka B Obwodnicy Suwałk z odcinkiem Suwałki-Budzisko (realizowany przez TRAKT);

4. Branża drogowa:

-        Kontynuowano wprowadzanie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

-        Kontynuowano pracę dotyczącą rozstawienia wpustów drogowych na trasie głównej;

-        Rozpoczęto prace nad przygotowaniem materiałów do wystąpień dla uzyskania opinii ZRID;

-        Kontynuowano prace związane z ponowną analizą i modyfikacją pasów drogowych wyodrębnionych z linii rozgraniczających obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 w celu późniejszego ich przekazania odpowiednim zarządcom dróg;

5. Branża mostowa:

-        Trwała kontynuacja prac nad rysunkami ogólnymi geometrii podpór dla obiektów inżynierskich, a także dla opisów technicznych obiektów inżynierskich;

-        Rozpoczęły się prace nad obliczeniami statycznymi i wymiarowaniem ustroju niosącego dla obiektów i podpór obiektów inżynierskich;

6. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

7. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;

8. Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

9. Rozpoczęto opracowanie materiału do wystąpień o warunki na zasilanie oświetlenia i przepompowni;

10. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;

11. Kontynuowano prace projektowe dla kanału technologicznego;

12. Kontynuowano prace obliczeń zbiorników retencyjnych i doboru urządzeń oczyszczających;

13. Kontynuowano prace związane z opracowaniem profili podłużnych kanalizacji deszczowej;

14. Ustalono trasę przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych dostosowanych do rozwiązań drogowych.