PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.02.2016 R. DO 05.02.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:


1. Kontynuowano prace nad uzgodnieniem styku odcinka B Obwodnicy Suwałk z odcinkiem Suwałki-Budzisko (realizowany przez TRAKT);
2. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;
3. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych;
4. Branża drogowa:

-        Kontynuowano wprowadzanie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

-        Kontynuowano pracę dotyczącą rozstawienia wpustów drogowych na trasie głównej;

-        Kontynuowano prace nad przygotowaniem materiałów do wystąpień dla uzyskania opinii ZRID

-        Rozpoczęto prace przygotowawcze do uzgodnienia Planu Działań Ratowniczych;

5. Branża mostowa:

-        Uzyskano uzgodnienie PKP ZLK w zakresie obiektów nad koleją We-1 i WD-1a;

-        Rozpoczęto obliczenia posadowienia dla obiektów typu WD;

-        Kontynuowano prac nad rysunkami ogólnych obiektów inżynierskich;

6. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
7. Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;
8. Pracowano nad pracami do projektu przebudowy linii WN-110kV;

9. Wykonywano prace projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej;

10. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;

11. Kontynuowano prace projektowe dla kanału technologicznego;

12. Kontynuowano prace obliczeń zbiorników retencyjnych i doboru urządzeń oczyszczających;

13. Podjęto prace kontynuujące nad ustaleniem i korygowaniem tras przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych dostosowanych do rozwiązań drogowych;

14. Przygotowywano materiały do wystąpienia do WZMiUW w celu uzyskania zgody na lokalizację wylotów kanalizacji do rz. Czarna Hańcza oraz odprowadzenia nimi wód opadowych;

15. Przygotowywano materiały do wystąpienia do PWiK w Suwałkach w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód istniejących kanalizacji na ul. Reja;

16. Kontynuacja prac przy wystąpieniu do RZGW w celu uzyskania zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych.