PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.02.2016 R. DO 12.02.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;

2. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych i Planem Działań Ratowniczych;
3. Branża drogowa:

-        Kontynuowano wprowadzanie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

-        Kontynuowano pracę dotyczącą rozstawienia wpustów drogowych na trasie głównej;

-        Kontynuowano prace nad przygotowaniem materiałów do wystąpień dla uzyskania opinii ZRID;

4. Branż mostowa:

-        Kontynuowano obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe (posadowienie obiektów oraz ustrój niosący M-7.2);

5. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
6. Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;
7. Pracowano nad pracami do projektu przebudowy linii WN-110kV;
8. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;
9. Kontynuowano prace projektowe dla kanału technologicznego;

10. Kontynuowano prace obliczeń zbiorników retencyjnych i doboru urządzeń oczyszczających;

11. Zaczęto prace nad opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy wodociągu – odc. B;

12. Podjęto prace kontynuujące nad ustaleniem i korygowaniem tras przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych dostosowanych do rozwiązań drogowych  odc. A;

13. Przygotowywano materiały do wystąpienia do WZMiUW w celu uzyskania zgody na lokalizację wylotów kanalizacji do rz. Czarna Hańcza oraz odprowadzenia nimi wód opadowych;

14. Przygotowywano materiały do wystąpienia do PWiK w Suwałkach w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód istniejących kanalizacji na ul. Reja;

15. Kontynuacja prac przy wystąpieniu do RZGW w celu uzyskania zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych.