PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.02.2016 R. DO 19.02.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych i Planem Działań Ratowniczych;
2. Branża drogowa:

-        Kontynuowano prace związane z przygotowaniem materiałów do uzyskania opinii w trybie ZRID, wysłano materiały do właściwych organów;

-        Kontynuowano aktualizacje planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia;

-        Przygotowano i wysłano materiały do audytu BRD;

3. Branża mostowa:

-        Rozpoczęto prace nad wyznaczeniem klas obciążenia wojskowego MLC dla obiektów inżynierskich;

-        Kontynuowano obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe (posadowienie obiektów oraz ustrój niosący M-7.2);

-        Kontynuowano prace nad rysunkami geometrii ustrojów niosących i podpór;

-        Wykonano edycję obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych dla obiektów kablobetonowych;

4. Ochrona Środowiska: kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
5. Branża elektryczna:

-        Kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

-        Pracowano nad pracami do projektu przebudowy linii WN-110kV;

6. Branża telekomunikacyjna:

-        Wysłano projekt  przebudowy do uzgodnień;

-        Kontynuacja prac projektowych dla kanału technologicznego;

7. Branża sanitarna:

-        Kontynuowano obliczenia zbiorników retencyjnych i doboru urządzeń oczyszczających;

-        Kontynuowano prace projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej (profile podłużne);

-        Zaczęto opracowywanie profili podłużnych przebudów sieci odc. A;

-        Przygotowywano materiały do wystąpienia do PWiK w Suwałkach w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód istniejących kanalizacji na ul. Reja;

-        Kontynuacja prac przy wystąpieniu do RZGW w celu uzyskania zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych.