PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 22.02.2016 R. DO 26.02.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych i Planem Działań Ratowniczych;
2. Branża drogowa: kontynuowano aktualizacje planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia;
3. Branża mostowa:

-        kontynuowano obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe (posadowienie i podpór dla przyczółków i filarów obiektów oraz podpór i ustroju niosącego M-7.2);

-        kontynuowano prace dla wykonania rysunków geometrii podpór;

4. Ochrona Środowiska: kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

5. Branża elektryczna:

-        kontynuowano  prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

-        Pracowano nad pracami do projektu przebudowy linii WN-110kV;

6. Branża telekomunikacyjna:

-        zakończenie prac projektowych dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej i dla kanału technologicznego;

-        przygotowywano materiały do uzgodnienia projektów przebudowy;

7. Branża sanitarna:

-        Kontynuowano prace projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej (profile podłużne);

-        Wystąpienie do PWiK w Suwałkach w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód istniejących kanalizacji na ul. Reja;

-        przygotowywano wystąpienie do RZGW w celu uzyskania zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych;

-        Przygotowywano materiały do uzgodnień dla projektów przebudów wodno-kanalizacyjnych dla Odcinka A;

-        kontynuowano opracowywania profili podłużnych przebudów sieci wodno-kanalizacyjnych Odcinka A.