PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.02.2016 R. DO 04.03.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych i Planem Działań Ratowniczych;
2. Wystąpiono do RDOŚ o pozwolenie na inwentaryzację ichtiologiczną;
3. Branża drogowa:

-        Kontynuowano prace związane z aktualizacją planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia;

-        Dokonano korekt planu sytuacyjnego w obszarze dróg wojewódzkich nr 652, 653, 655 ze względu na uwagi ZDiZ;

-        Dokonywano analizy i wprowadzenia uwag do projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

4. Branża mostowa:

-        Kontynuowano prace nad wyznaczeniem klas obciążenia wojskowego MLC dla obiektów inżynierskich;

-        Kontynuowano obliczenia statystyczne i wymiarowanie posadowienia, podpór i ustroju niosącego dla obiektu M-7.2 a także obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe dla obiektu WE-8;

-        Korekta rysunków ogólnych na podstawie nowych obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych;

5. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
6. Branża elektryczna: Opracowanie projektu budowlanego dla odc. A w zakresie oświetlenia drogowego;
7. Branża telekomunikacyjna:

-        Dokonywano wprowadzenia korekt do projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz projektu kanału technologicznego;

8. Branża sanitarna:

-        Kontynuowano prac nad odwodnieniem (opracowanie szczegółów), a także prace projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej (profile podłużne);

-        Przekazano do uzgodnienia Inżyniera wystąpienia do RZGW w celu uzyskania zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych, a także projekty przebudów kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów;

-        Wprowadzano uzupełnienia do planów i profili na przebudowy wodno-kanalizacyjne.