PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 07.03.2016 R. DO 11.03.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

1. Kontynuowano prace nad przygotowaniem Operatów Wodnoprawnych i Planem Działań Ratowniczych;
2. Branża drogowa:

-        Kontynuowano prace związane z aktualizacją planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia, a także wprowadzenie korekt związanych z obiektami inżynierskimi;

-        Dokonywano analizy i wprowadzenia uwag do projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

3. Branża mostowa:

-        Wykonanie rysunku ogólnego obiektu WE-8 ze względu na zmianę przekroju drogowego;

-        Dokonywano korekty rysunku ogólnego i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla obiektu WE-8 i PZ-12;

4. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
5. Branża elektryczna: Opracowanie projektu budowlanego dla odc. A w zakresie oświetlenia drogowego;
6. Branża telekomunikacyjna: Przekazanie projektów przebudów do zatwierdzenia Inżyniera;
7. Branża sanitarna:

-        Kontynuowano prace dla opracowania profili podłużnych kanalizacji deszczowej, a także prace nad odwodnieniem;

-        trwają uzgodnienia z RZGW dotyczące zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych.