PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.03.2016 R. DO 01.04.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Branża drogowa:

-        trwają prace nad aktualizacją planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia, nad przygotowaniem materiałów do przeglądu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego na odc. A i B, a także nad analizowaniem uzyskanych opinii w trybie ZRID;

-        Dokonywano korekty Planu Działań Ratowniczych części Budowlano-Technicznej po uwagach;

2. Branża mostowa: nadal trwają prace nad opisami technicznymi i nad przygotowaniem wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Oprócz tego kontynuowane są prace nad wykonaniem rysunku geometrii przyczółków dla obiektu WD-1a;
3. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
4. Branża elektryczna: rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
5. Branża telekomunikacyjna: wysłano projekty do uzgodnienia do UM i Orange;
6. Branża sanitarna:

-        trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nad pracami nad Operatem Wodnoprawnym dla urządzeń wodnych na Odcinek A;

-        wprowadzono korekty do projektu odwodnienia w rejonie obiektów mostowych PZ-6 oraz M-7.2;

-        otrzymano uzgodnienie przebudowy na odc. B przez PWiK w Suwałkach.