PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.04.2016 R. DO 08.04.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Rozpoczęły się prace nad zakresami zbrojenia skarp nasypów;
2. Otrzymano uzgodnienie Projektu Budowlanego z Orange;
3. Branża drogowa:

-        trwają prace nad aktualizacją planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia, nad przygotowaniem materiałów do przeglądu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego na odc. A i B, a także nad analizowaniem uzyskanych opinii w trybie ZRID;

-        Dokonywano korekty Planu Działań Ratowniczych części Budowlano-Technicznej po uwagach;

4. Branża mostowa:

-       Kontynuowano prace przygotowania wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także wykonywanie opisów technicznych; 

5. Ochrona  Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
6. Branża elektryczna: trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
7. Branża sanitarna:

-        trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nad pracami nad Operatem Wodnoprawnym dla urządzeń wodnych na Odcinek A;

-        kontynuowano wprowadzenie korekt do projektu odwodnienia w rejonie obiektów mostowych PZ-6 oraz M-7.2.