PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.04.2016 R. DO 17.04.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Rozpoczęto analizować i dokonywać korekt Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Przekazano Plan Działań Ratowniczych części Budowlano-Technicznej do uzgodnień odpowiednim organom – Straży Pożarnej i Policji;
3. Branża drogowa: trwają prace nad aktualizacją planu sytuacyjnego pod kątem odwodnienia;
4. Branża mostowa: Kontynuowano prace przygotowania wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także wykonywanie opisów technicznych;
5. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
6. Branża elektryczna: trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
7. Branża sanitarna:

-        Trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nad pracami nad Operatem Wodnoprawnym dla urządzeń wodnych na Odcinek A;

-        kontynuowano wprowadzenie korekt do projektu odwodnienia w rejonie obiektów mostowych PZ-6 oraz M-7.2;

8. Branża Geotechniczna: kontynuacja prac nad zakresami zbrojenia skarp nasypów, rozpoczęto analizę zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych.