PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.04.2016 R. DO 24.04.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Zostały złożone materiały Operatu Wodnoprawnego na Odcinek B do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku;
3. Branża drogowa: rozpoczęto przygotowanie materiałów do złożenia ZUDP;
4. Branża mostowa: Kontynuowano prace przygotowania wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także wykonywanie opisów technicznych;
5. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
6. Branża elektryczna: trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
7. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nad pracami nad Operatem Wodnoprawnym dla urządzeń wodnych na Odcinek A;
8. Branża Geotechniczna: kontynuacja prac nad zakresami zbrojenia skarp nasypów, kontynuacja analizy zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych.