PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.04.2016 R. DO 29.04.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Zakończono prace nad mapą do celów projektowych;
3. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
4. Branża drogowa:

-        Złożono materiały Operatu Wodnoprawnego na Odcinek A do zatwierdzenia Inżyniera;

-        Trwa przygotowanie projektów do złożenia ZUDP;

5. Branża mostowa:

-        kontynuowano prace przygotowania wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także wykonywanie opisów technicznych;

-        rozpoczęto prace nad wykonaniem obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i rysunków dla obiektów dla obiektu WD-4;

6. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
7. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej;
8. Branża Geotechniczna: kontynuacja prac nad zakresami zbrojenia skarp nasypów, kontynuacja analizy zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych.