PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 02.05.2016 R. DO 06.05.2016 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe: 

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Rozpoczęto prace nad projektem podziałów geodezyjnych;
3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Zgłoszono wejście w teren w celu wykonania badań na Odcinku B;
4. Otrzymano uzgodnienia przebudów wodno-kanalizacyjnych;
5. Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Operat Wodnoprawny na Odcinek A;
6. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
7. Branża drogowa: trwa przygotowanie projektów do złożenia ZUDP;
8. Branża mostowa:

-        uszczegółowienie Projektu Budowlanego w zakresie rysunków mostowych;

-        kontynuowanie prac nad przygotowaniem wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także nad wykonaniem obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i rysunków dla obiektów dla obiektu WD-4;

9. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;

10. Branża teletechniczna: rozpoczęto prace nad Projektami Wykonawczymi;

11. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej;

12. Branża Geotechniczna: kontynuacja prac nad zakresami zbrojenia skarp nasypów, kontynuacja analizy zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych.