PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 09.05.2016 R. DO 15.05.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe: 

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Trwają prace nad projektem podziałów geodezyjnych;
3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej na Odcinek A od UM;
4. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
5. Branża drogowa:

-        trwa przygotowanie projektów do złożenia ZUDP;

-        złożenie do zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego linii rozgraniczających;

6. Branża mostowa:

-        trwa wykonywanie wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także korekta rysunków na podstawie nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;

-        wykonywano opisy techniczne i rysunki planów sytuacyjnych;

7. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
8. Branża teletechniczna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
9. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej;

10. Branża geotechniczna:

-        Rozpoczęto badania terenowe dla Odcinka B;

-        Analizowano prace nad zakresami zbrojenia ska nasypów, a także zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych.