Informacje o kontrakcie

DANE OGÓLNE KONTRAKTU

 Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 – Odcinek A i Odcinek B

Numer kontraktu z WYKONAWCA ROBÓT:     18/D/2014/2015 z dnia 29.09.2015 
Wartość kontraktu:                                                299 454 570,00  zł brutto 
Przewidywane lata realizacji Kontraktu:         2015 - 2019
Termin realizacji:                                                    34 miesiące od daty rozpoczęcia
                                                                                     do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca
                                                                                     do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (optymalizację), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy miasta Suwałki, obejmującą drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe) do km 12+830 wraz z budową w etapie I elementów węzła „Suwałki Północ” tj. łącznicy P1 o długości ok 670 m z podziałem na odcinki:

Odcinek A: odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47

Odcinek B – odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową w etapie I elementów węzła „Suwałki Północ”, tj. łącznicy P1 o długości ok. 670 m, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S-61 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S-61 na odcinku od km 0+000 do km 12+830 wraz z łącznicą P1 węzła „Suwałki Północ”.

Realizacja drogi ekspresowej s-61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu
na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 •  przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

Ponadto funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę ekspresową. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU  KONTRAKTU

Kontrakt jest współfinansowany ze środków unijnych – Unia Europejska w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” ( C E F ).

 

ZAKRES PRAC

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót:

 • Budowę drogi ekspresowej długości ok. 12 km o następujących  parametrach technicznych:

- prędkość projektowa – 100 km/h

- ilość pasów ruchu – 2 x 2

- szerokość pasów ruchu – 3,5 m

- pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m,

- szerokość opaski – 0,5 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

- kategoria ruchu – KR7

- obciążenie nawierzchni – 115 kN / oś

- skrajnia pionowa – 5,0 m

 •  Budowę odcinka drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej, pozostałe drogi oraz łącznice o nawierzchni bitumicznej.
 • Budowę trzech węzłów drogowych: Suwałki Zachód oraz brakujących łącznic na węźle Suwałki Południe i węźle Suwałki Północ.
 • Budowę dróg dojazdowych (obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej).
 • Budowy skrzyżowania dwupoziomowego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej  (W-1) i gminnej (WD-1a) z linią kolejową.
 • Budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
 • Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową.
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt wraz z ogrodzeniem ochronno-nawadniającym, zieleń .
 • Budowę przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg.
 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy : rowy drogowe odwadniające, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno - infiltracyjne i inne.
 • Budowę instalacji i infrastruktury.
 • Budowę kanału technologicznego.
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych, urządzeń kolejowych i innych.
 • Budowę oświetlenia drogowego.
 • Rozbiórki drogowe i kubaturowe.
 • Budowę stacji ciągłego pomiaru ruchu (SCPR)
 • Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenia ww. drogi w urządzenia BRD m.in. bariery, osłony przeciw olśnieniowe  i ogrodzenie drogi ekspresowej.
 • Wzmocnienia podłoża gruntowego do uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp.
 • Po zakończeniu Robót wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę.
 • Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowane ww. zobowiązania.
 • Wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowania szkiców przebiegu granic całego pasa drogowego.
 • Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 • Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Węzły drogowe

Węzeł „Suwałki Północ”

Droga krajowa nr 8 będzie krzyżowała się z drogą ekspresową i przebiegała pod drogą ekspresową.

Węzeł „Suwałki Zachód”

Droga wojewódzka nr 653 będzie krzyżowała się z drogą ekspresową w km 4+661,67 i przebiegała nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Olecko – Suwałki, Augustów – Budzisko.

Węzeł „Suwałki Południe”

W ramach budowy drogi ekspresowej należy wykonać element węzła „Suwałki Południe” w postaci dobudowy łącznic do istniejącego węzła.