PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 31.07.2017 DO 06.08.2017

07.08.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • podbudowa stabilizowana cementem C8/10 SL, SP
 • podbudowa stabilizowana cementem C5/6 SL
 • warstwa mrozoochronna
 • wykonanie nasypu z gliny
 • wykonanie GWN
 • warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • przygotowanie podłoża pod nasyp
 • humusowanie
 • wykonanie rowów uszczelnionych geomembraną
 • ułożenie krawężnika granitowego 15x22x100 cm
 • przepusty PEHD φ0,60 m i φ0,80 m – obrukowanie kamieniem wlotów i wylotów przepustów
 • ułożenie kostki kamiennej 15x30x100 cm
 • umocnienie skarp i dna zbiornika geokratą wypełnione żwirem na geowłókninie
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce żwirowej
 • montaż ścianek czołowych przepustu
 • ułożenie cieków skarpowych

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus P4 JL i filar F3 JP
 • Montaż deskowania podpory P4 JL i filaru F3 JP
 • Beton niekonstrukcyjny - mury oporowe
 • Zasypka fundamentu F2
 • Betonowanie filara F3 JP
 • Izolacja cienka F3

WD-2:

 • Betonowanie przyczółka P2

WE-3:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1 JL
 • Betonowanie podpory P2 JL

WD-4

 • Betonowanie ciosów podłożyskowych

WD-5

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 i P2
 • Montaż deskowania podpory P1

PZ-6

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P4 JL
 • Betonowanie fundamentów P4 JL i P4 JP

WE-7.1

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1 JL

M-7.2 – Most tymczasowy

 • Wykonanie wykopów fundamentowych

M-7.2

 • Wymiana gruntu P1 i pod mur oporowy
 • Beton niekonstrukcyjny podpora P1 i F2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament F2

WE-8

 • Betonowanie fundamentów P2 JL i P2 JP
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1

WE-10

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1 JL
 • Betonowanie podpór P1 JL i fundamenty muru oporowego
 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka przyczółków  i murów oporowych

WD-11

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1

Przepust w km 3+300

 • Beton wlotu skrzydełek
 • Płyta zespalająca
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN płytę zespalającą

Przepust w km 10+546

 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

WE-13

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn800 – odcinek A
 • Studnie DN1200 – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej– odcinek A
 • Kolizja 1nn w km 1+650
 • Zasilanie stacji ZK-M – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • Wyloty Dn1500 – odcinek A
 • Zasilanie ST 2 – linia kablowa SN – odcinek A
 • Zasilanie SO 1 – odcinek A
 • Wpusty z wylotem na skarpę – studnia – odcinek B
 • Latarnie – ustawianie fundamentów – odcinek B
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek B
 • Wpusty – wylot/wlot Dn200 wg KPED – odcinek B
 • Ułożenia kabli oświetleniowych – węzeł rondo DK8 – odcinek B